Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu ARTGRAF
Poniższy regulamin określa zasady obowiązujące w serwisie internetowym firmy Artgraf
nie ma zastosowania w umowach z udziałem konsumentów.
§ 1. Definicje

Internetowy serwis poligraficzno-reklamowy firmy Artgraf zwany dalej Serwisem udostępniany jest przez:
Grupę Reklamową Artgraf z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czackiego 4a, NIP: 851-253-78-71.
zwaną dalej Artgraf, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Artgraf - właściciel i administrator Serwisu

Użytkownik - klient Artgraf - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - która prawidłowo wypełniła formularz zamówienia usługi na stronach Serwisu i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługa - usługa dostępna w Serwisie i realizowana przez Artgraf
Dane płatnika - dane Użytkownika pozwalające poprawnie firmie Artgraf wystawić fakturę z tytułu wykonania zamówionych przez Użytkownika Usług.

Formularz zamówienia - strona WWW dostępna w Serwisie, w której Użytkownik określa podstawowe parametry Usługi, sposób płatności za nią jak i zleca jej wykonanie. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia i kierując go następnie do realizacji przez Artgraf wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz z zobowiązuje Artgraf do podjęcia czynności zmierzających do realizacji zamówionej Usługi.

Umowa realizacji zlecenia - umowa zawierana między Użytkownikiem, a firmą Artgraf na której podstawie Artgraf zobowiązuje się zrealizować zamówioną przez Użytkownika Usługę.
W celu zawarcia Umowy realizacji zlecenia Użytkownik wypełnia i zatwierdza do realizacji zawarty w Serwisie Formularz zamówienia odpowiedni dla wybranej usługi. Jeżeli dane wprowadzone przez Użytkownika do Formularza zamówienia są poprawne i akceptowane przez firmę Artgraf, umowa jest zawierana, jeżeli nie, Użytkownik jest wzywany do zaakceptowania zmian wprowadzonych przez Artgraf.
Czynności zmierzające do realizacji Usługi są podejmowane przez Artgraf tylko w przypadku, gdy umowa ma akceptację dwóch stron. Czas upływający podczas akceptacji dwustronnej nie jest zaliczany do czasu realizacji Usługi. Zawarcie umowy realizacji zlecenia jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Artgraf działań mających na celu realizację zamówionych przez Użytkownika Usług.

§ 2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych w Serwisie, zakres odpowiedzialności firmy Artgraf oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
Rejestracja w Serwisie lub zamówienie którejkolwiek z oferowanych Usług jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2013.
Artgraf zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu, ewentualne jego zmiany odnoszą się wyłącznie do przyszłych zleceń.
§ 3. Przerwanie świadczenia usług

Artgraf zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia Usług Użytkownikowi, gdy:
a) Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) Użytkownik podał niepoprawne Dane płatnika,
c) Użytkownik zażądał usunięcia jego Danych płatnika.
W przypadku, gdy realizacja zamówionych Usług już się rozpoczęła, Artgraf ma prawo obciążyć użytkownika pełnymi kosztami realizacji tych Usług.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do:
korzystania z usług zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją,
niezwłocznej aktualizacji swoich danych zarejestrowanych w Serwisie w przypadku każdej ich zmiany,
ochrony swojego hasła przed dostępem osób niepowołanych,
niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników,
niepodejmowania działań na szkodę innych Użytkowników,
dokonywania terminowych opłat za zamówione usługi,
bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi.

Użytkownik zamawiając Usługę w Serwisie oświadcza, że posiada pełne prawa do jej realizacji oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce.
W chwili wypełnienia i złożenia do realizacji zawartego w Serwisie Formularza zamówienia Użytkownik wyraża wolę zawarcia Umowy realizacji zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Artgraf. Zobowiązanie to zostanie rozliczone w formie ustalonej w zawartej umowie dwustronniej na Usługę między firmą Artgraf a Użytkownikiem.

§ 5. Prawa i obowiązki Artgraf

Artgraf dołoży wszelkich starań, aby Usługi w Serwisie świadczone były w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
Jednakże Artgraf nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Artgraf nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Artgraf z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze Usług.

Artgraf nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle,
skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np.udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią)
skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu,
szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu,
szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Artgraf braku ciągłości świadczenia Usług,
szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych płatnika przy zamawianiu Usług,
szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od firmy Artgraf,
udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

Artgraf zastrzega sobie prawo do:
zmian niniejszego Regulaminu i cen Usług,
okresowego wyłączania dostępności usług w ramach Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,
wysyłania na podane przez Użytkownika adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach firmy Artgraf związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług,
zaprzestania świadczenia usług i likwidacji Serwisu
odmówienia realizacji zamówienia po przedstawieniu uzasadnionej przyczyny.

§6 Zmiany w projektach do druku

zlecenia o statusie "w kolejce" - pliki do druku można podmienić bezpłatnie korzystając z zakładki załaduj plik na stronie głównej serwisu.
zlecenia o statusie "w przygotowaniu" - pliki do druku można podmienić za dodatkową dopłatą korzystając z zakładki załaduj plik na stronie głównej serwisu.
zlecenia o statusie "w produkcji" - wymagają znacznych nakładów finansowych z tytułu konieczności wykonania nowych płyt drukarskich i przerwania procesu druku, cena ustalana indywidualnie.
zmiany w plikach wykonywane przez operatorów DTP firmy Artgraf są naliczane zgodnie z zasadami regulaminu studia graficznego Artgraf.

§ 7. Warunki płatności

Artgraf udostępnia następujące formy płatności:

50% "z góry" / 50% za pobraniem
50% "z góry" / 50% przy odbiorze w drukarni
Przelewem "z góry"
Online "z góry", poprzez serwis Przelewy24.pl
Gotówką "z góry" w drukarni
Gotówką za pobraniem *
Przelewem w ciągu 7 dni - 30 dni *
Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu poniesionych kosztów operacji bankowych i administracji. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.

* forma płatności dostępna tylko dla stałych sprawdzonych Użytkowników lub w drodze wyjątku Użytkownikom, którzy prześlą do wglądu kopię dokumentów rejestracyjnych firmy takich jak: KRS, NIP, REGON. Dodatkowo wymagany jest dokument stwierdzający, że zamawiająca osoba jest uprawniona do zlecenia i odbioru faktury VAT w danej firmie.

§ 8. Termin realizacji

Termin realizacji liczony jest od dnia dostarczenia lub akceptacji projektu gotowego do druku.
Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia płatności. (nie dotyczy Klientów posiadających wydłużony termin płatności).
Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień, zgodnie z wybraną opcją dostawy).
Oferty z działu promocji nie mają 100% gwarantowanego terminu realizacji, nieznaczne opóźnienie terminu jest dopuszczalne.
Podawany czas realizacji może być krótszy.


§ 9. Transport

W trosce o bezpieczeństwo towaru, Artgraf pakuje go w trwałe kartony z tektury falistej odpowiednie do objętości zlecenia lub kartonowe koperty.
Artgraf oferuje dostawę renomowaną, ubezpieczoną firmą kurierską z którą posiada podpisaną umowę zapewniającą znaczny upust.
Ceny transportu są obliczane automatycznie przez system zamówieniowy.
Istnieje możliwość wysyłki wskazaną przez Użytkownika firmą kurierska.
W każdym przypadku koszt dostawy pokrywa Użytkownik.
Uszkodzone przesyłki patrz paragraf "odpowiedzialność za jakość i reklamacje"

§ 10. Korespondencja

Klient akceptując Regulamin i rejestrując się wyraża w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach firmy Artgraf związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Serwisu do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w profilu.
Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana przez Serwis do Użytkownika na adres korespondencyjny podany w profilu Użytkownika

§ 11. Tolerancje i normy jakościowe

Druk offsetowy odbywa się zgodnie z normą ISO 12647:2009.
Profile ICC właściwe dla papierów: powlekany - ISO Coated v2 300% (ECI), niepowlekanego - PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
Proofy kontraktowe powinny być zgodne z normą ISO 12647:2009
Tolerancja parametrów druku: gęstość optyczna: < ? 0,15; przyrost punktu rastrowego: < ? 5%
Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: < 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: < ? 1mm
Falcowanie ? odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania (na każdym złamie): < ? 1mm
Perforacja ? odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania: < ? 1mm
Dopuszczalne odchylenie pionowe pomiędzy okładką i wkładem, oprawa zeszytowa: < ? 1,5 mm; klejona: < ? 2,5 mm
Pasowanie rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakierowania wybiórczego: < 1 mm

§ 12. Odpowiedzialność za jakość i reklamacje

Prace wchodzące w skład zamówienia będą realizowane z nadesłanych plików w takiej formie, w jakie zostały dostarczone, chyba, że dodatkowy zakres prac został uzgodniony podczas zamówienia.
Do druku należy dostarczać wyłącznie prawidłowe pliki bez innych zbędnych, które mogły by wprowadzić w błąd i spowodować wydrukowanie nieprawidłowej pracy, za co Artgraf nie odpowiada.
Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia poprawności (oraz akceptacji lub wskazania nieprawidłowości) wzorów przesłanych przez Artgraf przed ich realizacją (jeżeli także projekt został zlecony), Artgraf nie będzie ponosił odpowiedzialności za Usługę zrealizowaną z błędem, który został zaakceptowany przez Użytkownika. Brak akceptacji lub jej znaczne przedłużanie się z winy Użytkownika może być powodem wydłużenia się terminu realizacji za co Artgraf nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Artgraf nie odpowiada za rozbieżności w stosunku do wzorców o ile przed realizacją zlecenia nie zostały one dostarczone.
Wzorcem kolorów w przypadku Usług z zakresu druku offsetowego może być proof analogowy lub cyfrowy zgodny z normą ISO 12647:2009, a także już wcześniej poprawnie wydrukowany ezgemplarz w tej samej technice druku zgodnej z normą ISO 12647-2:2004.
Dopasowywanie się do wzorców innych niż certyfikowane proof-y ze względu na stopień skomplikowania procesu technologicznego jest ustalane indywidualne i obciążone dodatkową opłatą.
Wzorce w postaci elektronicznej nie są miarodajne i traktowane są jednynie poglądowo.
W przypadku kolorów folii (kategorie szyldy, banery, reklamy na pojazdach) obowiązują oznaczenia zgodnie z katalogami producentów takich jak Avery, Oracal, Multifix.
Artgraf nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Użytkownika. Informacja o sposobie właściwego przygotowania projektów do druku jest dostępna pod linkiem "inne informacje" w górnej części strony Serwisu.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek winny być kierowane wyłącznie do firmy kurierskiej. W przypadku dostawy uszkodzonej przesyłki Użytkownik winien odmówić jej przyjęcia lub żądać spisania protokołu szkody od pracownika firmy kurierskiej dostarczającego towar. Ewentualne straty będą pokrywane przez ubezpieczyciela firmy Spedycyjnej. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie przesłać do firmy Artgraf.
Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów ze względu na ograniczenia technologiczne muszą być zgłaszane w formie pisemnej najpóźniej do 7 dni od chwili ich odbioru. Ich późniejsze zgłaszanie może całkowicie uniemożliwiać rozstrzygnięcie reklamacji lub wiązać się z poniesieniem znacznych dodatkowych kosztów. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanej części towaru i szczegółowy opis zastrzeżeń. Reklamacje nie spełniające tego warunku będą rozpatrywane negatywnie.
Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do czasu dostarczenia przez Użytkownika plików wolnych od w/w wad, za opóźnienia terminu realizacji tym spowodowane Artgraf nie odpowiada.

§ 13. Poufność

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Artgraf danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących wywiązaniu się firmy Artgraf ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.
Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.
Artgraf zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Użytkownikiem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

§ 14. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Artgraf na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

Żywiec Zdrój Winfor Vobis Vital Uromedex Sanistal Ruch S.A. Remor PP Finanse Pizza Hut PEC Stargard Nokia Markiz Laguna KP Kierowca.pl Groszek Framex Eko-Iwest Drewex Darkat Budchem BP Adler Shiffe ASD Animex Joanna Nik-Pol Hyundai Frambud JBB Madar Lewiatan extraDACH Orange Bosman Carlsberg Netto